Thủ tục hành chính: Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch - Ngân hàng Phát triển Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch - Ngân hàng Phát triển Việt nam

Số hồ sơ: B-NPT-098899-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng phát triển Việt Nam
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển Sơn La, Lai Châu, Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh ngân hàng phát triển Sơn La, Lai Châu, Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng