Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216649-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở khám chữa bệnh
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phụ lục bổ sung hợp đồng về việc thanh toán theo chế độ BHYT hoặc văn bản trả lời không thanh toán theo chế độ BHYT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng