Thủ tục hành chính: Thanh toán trong nước - Thanh toán bằng séc chuyển khoản tại Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh - Ngân hàng Chính sách

Thông tin thủ tục hành chính Thanh toán trong nước - Thanh toán bằng séc chuyển khoản tại Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh - Ngân hàng Chính sách

Số hồ sơ: B-NCS-112201-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng chính sách
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế toán Ngân quỹ Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày nếu đủ điều kiện thanh toán
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thanh toán Séc và 01 liên Bảng kê nộp Séc (kế toán ký tên, đóng dấu) trả lại khách hàng thay biên lai giao nhận Séc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng