Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216703-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở KCB
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 75 ngày kể từ 01/01 năm sau
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thanh lý hợp đồng KCB BHYT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng