Thủ tục hành chính: Thanh lý dự án đầu tư - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-270703-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận hồ sơ giải thể, Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh (nếu thanh lý gắn với giải thể doanh nghiệp)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng