×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS349
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng