Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thành lập trường tiểu học - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-101615-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo , tổ chức, đơn vị trường học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 50 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng