Thủ tục hành chính: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257625-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng