Thủ tục hành chính: Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-228451-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng