Thủ tục hành chính: Thành lập phân hiệu trường đại học - Bộ Giáo dục và đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập phân hiệu trường đại học - Bộ Giáo dục và đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-259477-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 30 ngày đối với bước phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường đại học
- 45 ngày đối với thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường đại học
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường phân hiệu đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng