Thủ tục hành chính: Thành lập nhà trường, nhà trẻ - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập nhà trường, nhà trẻ - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS36
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn của quận - huyện có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng