Thủ tục hành chính: Thành lập mới trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập mới trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-039244-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng