Thủ tục hành chính: Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-BS137
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Lạng Sơn.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng