Thủ tục hành chính: Thành lập Hội công chứng viên - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập Hội công chứng viên - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS627
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên; Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng