Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS132
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng