Thủ tục hành chính: Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-256491-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính; Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 35 ngày làm việc (kể từ ngày các cơ quan liên quan nhận được hồ sơ) để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo thẩm định hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập/không thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng