Thủ tục hành chính: Thành lập cơ sở dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập cơ sở dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-256245-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không tính thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng