Thủ tục hành chính: Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-026592-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Chi Cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động – thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (tại Sở lao động Thương binh và Xã hội)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng