Thủ tục hành chính: Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-081725-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng