Thủ tục hành chính: Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-012109-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, các ngành, đoàn thể liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng