Thủ tục hành chính: Thành lập bảo tàng cấp tỉnh - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập bảo tàng cấp tỉnh - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-104184-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng