Thủ tục hành chính: Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND xã đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện thẩm tra) - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND xã đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện thẩm tra) - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS255
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thống nhất số liệu, báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng