Thủ tục hành chính: Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản - An Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-AGI-BS107
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng