Thủ tục hành chính: Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khen thưởng quá trình cống hiến - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khen thưởng quá trình cống hiến - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-239759-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Ban Tổ chức Tỉnh ủy- Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình và hồ sơ khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng