Thủ tục hành chính: Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép đổi tên Hội - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép đổi tên Hội - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-239751-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng