Thủ tục hành chính: Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-170069-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng hoặc nộp qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng