Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (đối với trường hợp không gắn với thành lập tổ chức kinh tế) - Nghệ An

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (đối với trường hợp không gắn với thành lập tổ chức kinh tế) - Nghệ An

Số hồ sơ: T-NAN-013435-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ, sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau khi có ý kiến của các cấp, ngành liên quan theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xử lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng