Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-155474-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ, các sở chuyên ngành (Kế hoạch và Đầu tư)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng