Thủ tục hành chính: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-136786-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành có liên quan tuỳ theo lĩnh vực của dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng