Thủ tục hành chính: Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-238383-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Công nghiệp nặng, Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: + Trường hợp 01: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B
+ Trường hợp 02: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng