Thủ tục hành chính: Thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy - Quảng Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-QBI-BS114
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc: Đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A; Không quá 10 ngày làm việc: Đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng, công trình thuộc nhóm B, C
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng