Thủ tục hành chính: Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154541-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng