Thủ tục hành chính: Thẩm định xếp hạng di tích - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định xếp hạng di tích - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-029579-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời gian
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kết quả thẩm định hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng