Thủ tục hành chính: Thẩm định xác nhận máy chính dây chuyền thiết bị đồng bộ nhập khẩu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định xác nhận máy chính dây chuyền thiết bị đồng bộ nhập khẩu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-030583-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường, Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng