Thủ tục hành chính: Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước - Bắc Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-BGI-130475-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng