Thủ tục hành chính: Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-139429-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng