Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt thiết kế tận thu gỗ nằm các loại trong rừng tự nhiên - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt thiết kế tận thu gỗ nằm các loại trong rừng tự nhiên - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-033482-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng