Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa Thông, tỉa thưa rừng trồng - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa Thông, tỉa thưa rừng trồng - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-153705-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Qui hoạch Thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị chuyên môn được mời tham gia tùy theo từng đối tượng cụ thể
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Phê duyệt Văn bản thẩm định hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng