Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS21
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Tài chính công, Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có).
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng