Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên) - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên) - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS41
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng