Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của các dự án khai thác khoáng sản - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của các dự án khai thác khoáng sản - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS120
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng