Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS213
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tiền Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian hoàn chỉnh hồ sơ theo kết quả thẩm định).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng