Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đối với những Quy hoạch nằm trong ranh giới của đô thị - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đối với những Quy hoạch nằm trong ranh giới của đô thị - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-260532-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại trụ sở qua bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phòng công thương lập Báo cáo thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng