Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1258
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng