Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-153119-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thẩm định: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng