Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-071846-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng