Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-024319-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM: tối đa là 30 ngày làm việc (nếu dự án thuộc loại phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là 45 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Thời hạn phê duyệt báo cáo ĐTM: tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
(Thời hạn thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo ĐTM)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng