Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-115233-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Ghi chú: Không bao gồm thời gian tiến hành khảo sát thực tế trong trường hợp cần thu thập thêm các thông tin liên quan đến: quy mô, tính chất, công nghệ sản xuất và đối với các dự án đang hoạt động)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng