Thủ tục hành chính: Thẩm định trình phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ dự toán quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện, thành phố - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định trình phê duyệt Đề cương và nhiệm vụ dự toán quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện, thành phố - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-043071-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10-15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng