Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-006170-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng kiểm - Công nghiệp, Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với nhóm B, 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng